1. International Scientific Advisory Board
Members:
Chia-Hua Kuo (Taiwan)
Houzeng Bai (China)
Hyon Park (Korea)
Jason Lee (Singapore)
Kazuko Ishikawa-Takata (Japan)
Mei-Chich Hsu (Taiwan)
Motoko Taguchi (Japan)
Naruemon Leelayuwat (Thailand)
Rabindarjeet Singh (Malaysia)
Rungchai Chaunchaiyakul (Thailand)
Sareena Hanim Hamzah (Malaysia)
Wook Song (Korea)
Ying Jiao (China)
Zeyi Yang (China)
2. Advisors outside Asia
John L. Ivy (US)
Jørgen Jensen (Europe)
3. Local Organizing Committee
Chair: Chia-Hua Kuo
Secretary: Hui-Yu Huang
Chien-Wen Hou
Chung-Yu Chen
Members:
Members:
Chen-Kang Chang
Chi-Chang Huang
Ching-Lin Wu
City-C Hsieh
Ho-Seng Wang
I-Shiung Cheng
Jen-Fang Liu
Kuei-Hui Chan
Kuei-Yu Chien
Lee-Yan Sheen
Mei-Chich Hsu
Mu-Tsung Chen
Neng-Been Kan
Shiow-Chwen Tsai
Szu-Hsien Yu
Wen-Chih Lee
Wen-Hsin Chang
Yi-hung Liao
Yihder Alex Lin

4. Conference Organizer


5. Offical Sponsors


6. Co-Organizers

 

7. Sponsors